Fotocredit:

STEM MDG!

Årets valg er et klimavalg. Her er 10 ting du får for en stemme til MDG i Bergen.

 

 

 

1: Stanse leting etter ny olje og gass på norsk sokkel, og lage en nasjonal oljesluttkommisjon med base i Bergen, som skal meisle ut en plan for utfasing av oljejobber og innfasing av nye grønne jobber med vekt på havvind, maritim industri, grønne energiløsninger og industri.

 

2: Bygge bybanen til Åsane, fullføre vestover helt frem til Spelhaugen, og redusere prisen på kollektivreiser med 20 prosent.

 

3: Gjøre Bergen til Norges beste fotgjengerby, bygge separate sammenhengende sykkelveier, og sette ned fartsgrensene, særlig rundt skoler og barnehager.

 

4: Sette opp tog fra Bergen til Berlin og København, og kutte reisetiden med tog til Oslo til under fire timer ved å starte byggingen av ny jernbane mellom Arna, Stanghelle og Voss.

 

5: Sørge for et boligmarked for alle i Bergensregionen ved å gradvis fjerne rentefradraget, gi flere unge startlån, bygge rimelige boliger, særlig rettet mot førstegangskjøpere og barnefamilier, og styrke leietakernes rettigheter.

 

6: Gi et solid løft for kulturlivet i Bergen og fylket gjennom økte midler til kunstnere og festivaler, sånn at enda flere får tilgang på et mangfoldig og spennende kulturtilbud!

 

7: Opprette et nytt nasjonalt senter for klimaberedskap og -tilpasning og legge det til Vestlandet. Sette av friske milliardbeløp til klimatilpasning, ras-, flom- og skredsikring i regionen og til å styrke kommunenes kompetanse.

 

8: Starte gjenoppbygging av naturen og stoppe ødeleggelsen av naturområder, blant annet med å kreve at alle oppdrettsanlegg skal være lukket, verne strandsonen og opprette flere nasjonalparker, blant annet Søre Bjørnafjorden.

 

9: Befeste Bergen som landets hovedstad for havet, blant annet ved å etablere et internasjonalt senter for å fjerne plast fra verdenshavene og etablere verdikjeder for innsamlet og reddet plast, og ved å  ved å styrke de maritime kompetansemiljøene i Bergen.

 

10: En massiv satsing på å frakte folk og gods sjøveien, med nye hurtiggående nullutslippsfartøy for å binde Bergen og hele regionen sammen, samtidig som sier klart nei til alle nye motorveier i og rundt Bergen og Hordfast over Bjørnafjorden.