Oversettelse på norsk

Miljøpartiet De Grønne er for rettferdighet, bedre arbeidsforhold for innvandrere, integrering og mot diskriminering i Vestland.

MDG vil skape trygge lokalsamfunn hvor alle opplever fellesskap, respekt og god helse. Vi ønsker å utjevne økonomiske forskjeller, få bort fattigdom og skape en framtid med trygge jobber der vi tar bedre vare på naturen og mennesker. Vi vil:

Klima og miljø
Gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen og stanse forurensning og klimaendringene.
Bedre og billigere kollektivtransport slik at alle kan reise lettere, samtidig som vi tar vare på miljøet.
Bedre tilbudet av miljøvennlig og sunn mat som frukt og grønt.

Arbeid
Lage enklere regelverk for arbeidsinnvandring.
Bedre tilgang til sosiale rettigheter.
Støtte til frivillige og ideelle organisasjoner f.eks sosial urettferdighet, idretts- og kulturliv.
Lage bedre informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet på morsmål.

Språk
Gi alle arbeidsinnvandrere tilbud om gratis norskundervisning.
Sikre minoriteters rett til språk og kultur.
Øremerke penger til tospråklig fag-, morsmåls- og særskilt norskopplæring i skolen.

Barn og skole
Styrke den flerkulturelle kompetansen i barnehage og skole.
Bedre tilbudet om møteplasser og språkopplæring til de som ikke bruker barnehage, f.eks. Åpen barnehage.
Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år.
Lovfeste krav til kompetanse for ansatte og ledere i barneverntjenester og på barneverninstitusjoner.

Mot diskriminering
Styrke arbeidet mot diskriminering i arbeidsliv, boligmarked, skole, helsevesen og statlige myndigheter.
Sikre vern mot diskriminering på bakgrunn av livssyn, religiøs eller kulturell tilhørighet.

Lov og rettsvesen
Gjøre stemmerett mer tilgjengelig for innvandrere ved å senke språkkrav til A2-nivå i norsk for å få innvilget statsborgerskap og fjerne kravet til bestått prøve i samfunnskunnskap.
Forsvare ytringsfriheten og retten til å ytre seg mot politiske, religiøse og andre systemer.

Økonomi
At minst én prosent av nasjonalinntekten skal gå til humanitær bistand og utviklingsbistand.
Innføre en klima- og naturprosent i bistanden, hvor et beløp tilsvarende én prosent av nasjonalinntekten (BNI) overføres årlig fra Oljefondet til klimatiltak, klimatilpasning og naturbevaring i utviklingsland.

Kvinner og helse
Opprettholde og styrke barnehus, krisesenter- og tilbud til ofre for vold i nære relasjoner.
Prioritere arbeid for å sikre jenters utdanning og styrke kvinners rettigheter i arbeidslivet, innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og mot vold i nære relasjoner.
Støtte opp om aktører som jobber for trygg, lovlig og selvbestemt abort og økt tilgang til trygge aborttjenester globalt.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt og sammen kan vi endre norsk politikk https://www.mdg.no/blimed

Dette er bare et utvalg av MDGs politikk. Fullstendig program finner du her vestland.mdg.no/program