Ei viktig reise mot det grøne skiftet

Fotocredit: Karl Ystanes, Boliden Odda AS

Nyleg besøkte Nils-Anders Nøttseter, førstekandidaten til Vestland MDG, Boliden Odda AS, som er ei viktig hjørnesteinsbedrift i Odda som er kjend for sin verdensleiande produksjon av klimavennleg sink. Saman med organisasjonsrådgjevar Håkon Haatuft Opedal fekk Nils-Anders sjå korleis Boliden tilpassar produksjonen av sink til ei grønare framtid.

28. august 2023

 

Sink er ikkje berre eit metall; det er ein nøkkel til det grøne skiftet. Det vert brukt i korrosjonsbeskyttelse av stål, i elektriske batteri for elbilar, i solcellepanel og i mange andre applikasjonar som er sentrale for ein berekraftig framtid. I ei verd der sink vert produsert ved hjelp av kol og olje, representerer metoden til Boliden eit stort steg i ei meir berekraftig retning.

Besøket til Nils-Anders og Håkon var ikkje berre ei synfaring, men òg ei anerkjenning av eit selskap som har gått frå å vere ein miljøversting på 1970-talet til å bli eit symbol på grøn industri. Gjennom å bruke fjelldeponi istadenfor open landfylling, redusere utslepp av karbondioksid ved å bruke rein vasskraft og gjennom å forske på korleis ulike avfallsprodukt kan nyttiggjerast, har Boliden vist at det er mogleg å produsere metall og svovelsyre på ein langt meir natur- og klimavennleg måte.

For Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er dette meir enn ei suksesshistorie; det er ein illustrasjon av kva som er mogleg når næringslivet og politikken arbeider saman mot eit felles mål. MDG sin visjon for næringslivet inkluderer støtte til grøn teknologi, investeringar i forsking, og ei sterk tru på at klimavennleg drift er ein veg til både økonomisk vekst og lågare utslepp av klimagassar.

Boliden sitt arbeid med å nyttiggjere spillvarme til å produsere straum, rense industrivatn og og sikre at regnvatn ikkje blir forureina, er berre nokre døme på korleis tungindustri kan vere berekraftig. Det viser at det er mogleg å vere ein verdensleiande tungindustri i eit høgkostland, noko som gjer Noreg til ein foregangsnasjon i det grøne skiftet.

Nils-Anders og Håkon sitt besøk markerer ikkje berre eit augneblink, men eit løfte om eit framtidig samarbeid. Vestland MDG ser på Boliden og liknande bedrifter som strategiske partnarar som kan hjelpe med å forme eit grønt og berekraftig Norge. MDG sin politikk for næringslivet er ikkje berre teoretisk, men praktisk, og vi strekkjer ut ei hand til industri og næringsliv for å arbeide saman.

Med besøket, bekrefter vi i Vestland MDG vårt engasjement for ein grøn industri og viser at vi er villige til å samarbeide tett med dei som er klare til å ta ansvar for klima og miljø. Saman med Boliden og andre bedrifter som deler denne visjonen, går Vestland og Norge som heilheit, mot ei grøn og berekraftig framtid der økonomi og økologi går hand i hand.

Foto: Frå venstre: Karl Ystanes (Boliden Odda As), Nils-Anders Nøttseter (MDG) og Håkon Haatuft Opedal (MDG)