Fylkesprogram for 2023 til 2027

Det nye fylkesprogrammet til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er no klart! I den komande perioden skal vi kjempe for billigare kollektivbillettar, redusere klimagassutsleppa, ta vare på meir sårbar natur og sikre gode og forutsigbare vilkår for et grønt og berekraftig næringsliv. Saman kan vi skape ei framtid vi kan gle oss til, for alle, for alltid!

Trykk her for å lese heile programmet!

Med det nye fylkesprogrammet for perioden 2023-2025, er Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland klare for å setje i verk tiltak som vil bidra til eit grønare og meir berekraftig samfunn.

Først og fremst, ynskjer vi å gjere kollektivtransport meir attraktivt og tilgjengeleg for alle som bur i Vestland fylke. Dette inneber å kjempe for billigare kollektivbillettar, samt betre og meir miljøvennlege transportalternativ.

For det andre, er det eit mål å redusere klimagassutsleppa i fylket. Dette vil skje gjennom ei sterk satsing på fornybar energi og energieffektivisering, samt tiltak for å redusere utslepp frå transportsektoren og andre klimabelastande næringar.

Vi vil også ta vare på og verne den sårbare naturen vår. Miljøpartiet Dei Grøne vil styrke vernet av naturområde og dyreliv, og leggje til rette for at alle kan nytte og setje pris på naturen rundt seg. I tillegg vil vi òg arbeide for ei meir berekraftig arealbruk som balanserer behovet for utbygging med omsynet til miljøet og kulturlandskapet. Vårt mål er å sikre ein nullvisjon for nedbygging av sårbar natur!

Til slutt, ynskjer vi å skape gode og forutsigbare vilkår for eit grønt og berekraftig næringsliv. Dette inneber å støtte lokale og innovative bedrifter som bidreg til den grøne omstillinga, samt å tilrettelegge for at nye og berekraftige arbeidsplassar kan vekse fram i fylket.

Vi i Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland er no klare for å samarbeide med innbyggjarane, næringslivet og andre politiske parti for å skape ei framtidsretta og berekraftig utvikling i fylket.

Saman kan vi skape ei framtid vi kan gle oss til, for alle, for alltid!