Fotocredit:

Sikrer grønn revolusjon til sjøs!

Sammarbeidspartiene og Høyre sikra ein rask innføring av hurtigbåter med nullutslippsteknologi.

3. desember 2019

- “ Dette er et historisk vedtak for framtidens region! I dag har Vestland fylke tilrettelagt for en framtidsretta satsing med en enorm kinderegg-effekt. Bestemmelsen sikrer ikke bare store, raske utslippskutt og effektiv kollektivtrafikk i regionen - vedtakene vil også gi flere arbeidsplasser i distriktetet, løfte frem en verdensledende teknologi, og ikke minst gi oss eksportverdier som er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten og å kutte globale utslipp.” - Natalia Golis, Fylkesvaraordfører i Vestland

Et historisk vedtak av et fremoverlent Vestland!

Vestland Fylkeskommune står foran en anbudsrunde som vil få svært stor betydning for regionens klimautslipp i årene fremover. Miljøpartiet de Grønne er svært glade for at Vestland fylke har bestemt seg for å ta i bruk nullutslipps-hurtigbåter fra 2022. Vedtakene som ble banket igjennom idag er en viktig oppfølging av regionale, nasjonale og internasjonale klimaambisjoner.

Dette er punktene som ble vedtatt i fylkestinget 3. desember 2019:

  • Fylkesutvalet ber om at dei nye miljøanboda vert gjennomført i tråd med stortingsvedtaka om krav til null- og lågutslepp for alle nye ferje – og hurtigbåtar. Fylkesutvalet ber om snarast mogleg innfasing av nullutsleppsteknologi frå 2022 og seinast 2024 i tråd med ambisjonane vedtekne av fylkestinget i Sogn og Fjordane.

 

  • Rutepakke 2 og 3 vert gjennomført med utlysning så raskt som mogleg slik dei var planlagt av administrasjonen i Sogn- og Fjordane, men med moglegheit for justeringar i tråd med innspel som kom i høyringsprosessen (t.d. hybridifiseringgrad etc.)

 

  • For rutepakke 1 ønskjer ein å gjennomføre ein alternativ anskaffingsprosess, til dømes ein utviklingskontrakt, der målet er muligheit til nullutsleppsteknologi frå oppstart av ny kontrakt frå mai 2022, og krav til det seinast innan 2 år inn i ny kontraktsperiode frå 1.mai 2024.

 

  • Fylkesutvalet ber administrasjonen om å innrette anboda på ein slik måte at ein er i posisjon til å motta støtte frå ordningar Klimasats, NOx-fondet og Enova, og evt. med ein opsjon i tråd med punkt 12 i Sogn og Fjordane sitt vedtak om å synlegjere skilnad i kostnad på nullutslepp og konvensjonell teknologi.

 

  • Fylkesutvalget legg til grunn at meirkostnadar som Vestland fylke vil få for å gå føre med gjennomføring av Stortingsvedtaka vil bli kompensert med auka midlar i inntektsramma til fylka.

 

Enorme muligheter for utslippskutt

Hurtigbåtene spiller en svært viktig rolle i vårt vakre, ulente terreng. De utfører en uunnværlig jobb for samferdselen langs Vestlandet. Samtidig er fartøyene absolutte klimaverstinger i den tid de går på tradisjonelt drivstoff. Dagens hurtigbåter slipper ut mer enn fire ganger så mye CO₂ pr. passasjerkilometer som fly, og 90 ganger mer enn tog. Norges hurtigbåter brenner til sammen 86 millioner liter diesel i året og står for en hel prosent av den samlede oljeforbrenningen i Norge. På toppen av dette står dagens hurtigbåter for mye av den lokale luftforurensingen i havnene våre.

Det høye klimaavtrykket tilknyttet dagens drift vil gi et enormt kutt av utslipp nå som Vestlandet fylke viser ansvar og tilrettelegger for en rask innfasing av nullutslippsteknologi. I fremtidien vil de nye hurtigående nullutslipps-båtene gi skyss til hundretusener av reisende langs vestlandskysten uten at det slippes ut hverken Co2-, NOX- eller SOX-gasser.

Et løft for teknologiutvikling og næringen

Vestland fylke har et sterkt næringsmiljø innen fergedrift, samt utvikling og utbygging av skipsfartøy. Kontraktar som stimulerer til teknologisk innovasjon vil gi næringa rundt heile Vestlandskysten eit kjempeløft og danne grunnlaget for store eksportmuligheter. Fylket har de senere årene blitt eit episenter for elektrifisering som tiltrekker seg internasjonale investorer og aktører som etterspør produkter og tjenester som utvikles på vestlandet. Å belønne nullutslippsleverandører er spesielt viktig i en motfase der Vestland skal finne nye bein å stå på.