Vestland MDGs fylkestingsgruppe søker ein gruppesekretær!

Vi søker ein person som kan bidra vår fylkestingsgruppe og fylkesvaraordførar i det daglege arbeidet med å gjere Vestland grønare, meir fremtidsretta og meir berekraftig.

14. januar 2020

Fylkestingsgruppa til Miljøpartiet Dei Grøne i Vestland skal no tilsetje ein gruppesekretær i 100 prosent stilling. Stillinga er eit åremål på fire år og med moglegheit for forlenging. Sekretæren vil jobbe direkte under gruppeleiaren og bidra inn i det politiske arbeidet i tillegg til administrative oppgåver.

Stillingen er underlagt fylkestingsgruppa og i det daglege, gruppeleiar. Arbeidsoppgåver vil være:

 • Oppdatering av gruppa sitt interne rekneskap. Vidareformidle rekneskapoppdrag til fylkestingsgruppa sitt rekneskapsbyrå og delta i å utarbeide internt budsjett og rekneskap for fylkestingsgruppa.
 • Booke reisar og påmelding til konferansar og andre arrangement.
 • Oppdatering av møtekalendarar
 • Gi råd og hjelpe gruppeleiar og fylkestingsrepresentantar i det daglege arbeidet deira.
 • Skriving og utsending av innkalling til møter i fylkestingsgruppa.
 • Bestille rom og mat til møter.
 • Mindre innkjøp og tilrettelegging av fylkestingsgruppa sine møte.
 • Referatsskriving og ferdigstilling av køyreplan fram mot møter i fylkestinget og utval.
 • Assistere utvalsmedlemmer ved behov.
 • Saksutgreiing.
 • sekretærarbeid i ulike utval
 • oppdatere møtekalendarar
 • utarbeide notat til ulike organ i gruppa
 • kontakt med medlemma og eksterne organisasjonar
 • koordinering med partiorganisasjonen lokalt og nasjonalt
 • Andre oppdrag som fell naturleg inn under stillinga. Avtalast i samarbeid med gruppeleiar.

 

Eigenskapar

 • God oversikt og evne til å arbeide strukturert
 • Lærevillig og fleksibel
 • Generelt god digital forståing
 • God evne til å formidle
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Høg motivasjon og arbeidskapasitet
 • God til å samarbeide

 

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med og god kompetanse på dokumenthandtering, spesielt i Google Drive
 • God politisk innsikt og evne til å skrive politiske forslag
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg, både bokmål og nynorsk
 • Erfaring frå organisasjonsarbeid
 • Kunne publisere nettartiklar og redigere bilete
 • Gode kunnskapar om sosiale medium
 • Medlemskap i partiet er ikkje ein føresetnad for å søkje, men den vi tilset må kunne stå inne for dei grunnleggande verdiane og den politiske profilen til Miljøpartiet Dei Grøne.

 

Vi tilbyr

 • Stillingsomfang: Heiltid
 • Løn etter avtale
 • Arbeidsstad: Kan avtalast

 

Søknadsfrist: 28. januar

Tiltreing: Snarast mogleg

Søknad med CV kan sendast til natalia.golis@mdg.no med kopi til vestland@mdg.no

 

Arbeidsgivar: Miljøpartiet Dei Grøne

Stillingstittel: Gruppesekretær

Næraste overordna: Gruppeleiar

Stillingsbrøk: 100%